Nordiske Familiedager

Planleggingsteamet for Familiedagene har i samarbeid med Pastoralavdelingen lagde en nettside med enkle ressurser til felles bønn, bibellesning, katekese og aktiviteter, som katolske familier i alle våre nordiske land kan bruke når de måtte ønske.

Skjermbilde 2020-05-28 15.51.34.png

På søndag 10. mai får vi begynne å ferie messer igjen. Men kun for maksimalt 50 personer. Personer fra samme husstand får sitte sammen, andre må sitte med en meters avstand mellom dem. Derfor har vi sperret annenhver benkerad.

Vi kommer til å ha kirkeverter som ser til at alt går riktig for seg.

Når dere kommer til kirken, må dere føre dere inn i en liste med navn og telefonnummer. Dette krever helsemyndighetene derom noen skulle bli smittet. Slik kan alle testes som har vært i nærheten av den syke. Vi vil ha antibac stående ved heftet, slik at man kan bruke den når man har skrevet seg inn.

Om vi kommer til å benytte oss av nettregistrering er ennå ikke avgjort.

Vi får dele ut kommunion kun i brødets skikkelse og kun i hånden. Munnkommunion må vente til senere. Vi prester kommer til å bruke antibac på hendene før og etter kommunionen.

Dessverre vil det ikke bli plass til alle som pleier å gå i messene ennå. Men dette er i det minste en mellomløsning på veien tilbake til det normale livet.

        Mariakirken                   Menighet

De fortsatte trofast å komme sammen for å be

Da Jesus var blitt tatt opp til himmelen, gikk apostlene ned fra Olivenberget og vendte tilbake til Jerusalem; berget ligger bare en sabbatsvandring fra byen.

Der gikk de opp på den salen hvor de vanligvis holdt til. Det var Peter, Johannes, Jakob, Andreas, Filip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob sønn av Alfeus, Simon som kaltes den nidkjære og Judas, sønn av Jakob. Alle som én fortsatte de trofast å komme sammen for å be, sammen med noen kvinner – blant dem Maria, Jesu mor – og dertil Jesu brødre.

Apg 1,12–14

Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. 

Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.

Dz 1, 12-14

After Jesus had been taken up to heaven the apostles returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem,
a sabbath day’s journey away. 

When they entered the city they went to the upper room where they were staying, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas son of James.
All these devoted themselves with one accord to prayer,
together with some women, and Mary the mother of Jesus, and his brothers.

Acts 1: 12 - 14

Evangelium

Far, la herligheten lyse om din Sønn

På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa:

«Far, timen er kommet. La herligheten lyse om din Sønn, for at din Sønn kan kaste glans over deg: Du har gjort ham til Herre over hele menneskeslekten, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og det evige liv, det er å kjenne deg, den ene, sanne Gud og Ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Jeg har kastet glans over deg på jorden, ved å fullføre det verk du gav meg å gjøre. Så gi meg nå, Far, den herlighet hos deg, som jeg hadde før verden var til!

Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du tok ut fra verden og gav meg. De var dine, og du har gitt dem til meg; og ditt bud har de holdt. Nå vet de at alt du har gitt meg, virkelig er fra deg. Jeg har gitt videre til dem alt hva du har sagt meg, og de har tatt imot det. Og de har erkjent for visst at jeg er kommet fra deg, de har trodd at du har utsendt meg.

For dem ber jeg – ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine. Alt mitt er ditt, som ditt er mitt, og min herlighet lyser i dem. Nå er jeg ikke lenger i verden, men de er i verden; jeg er på vei til deg.»

Joh 17., 1 - 11a15–21

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. 

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. 

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

Joh 17,1–11a

Jesus raised his eyes to heaven and said,  “Father, the hour has come.  Give glory to your son, so that your son may glorify you,
just as you gave him authority over all people, so that your son may give eternal life to all you gave him.  Now this is eternal life,
that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ.
I glorified you on earth by accomplishing the work that you gave me to do. Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began.  “I revealed your name to those whom you gave me out of the world.  They belonged to you, and you gave them to me, and they have kept your word.  Now they know that everything you gave me is from you, because the words you gave to me I have given to them, and they accepted them and truly understood that I came from you, and they have believed that you sent me.  I pray for them.  I do not pray for the world but for the ones you have given me, because they are yours, and everything of mine is yours and everything of yours is mine,
and I have been glorified in them.  And now I will no longer be in the world,but they are in the world, while I am coming to you.”

JN 17: 1 - 11a

​© 2014 Asker og Bærum katolske menighet Stabekk@katolsk.no

Tel: 67 49 47 30 

Nyveien 17, 1369 Stabekk

Følg oss på: 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus